submenu
content

Korzystne zmiany dla organizacji pozarządowych

16-08-2004

Powołanie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Rada Ministrów 11 sierpnia 2004 r. podjęła uchwałę o powołaniu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, przyjmując tym samym zaproponowane przez Ministra Polityki Społecznej rozwiązania. Mają one na celu wzmocnienie i rozwój sektora organizacji pozarządowych. Fundusz, którego dochody stanowić będą środki budżetu państwa (90 mln zł w latach 2005-2007) będzie:
- finansował wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe,
- ułatwiał wykorzystywanie środków Unii Europejskiej poprzez zasilanie tych działań,
- wspierał działania obywatelskie o charakterze interdyscyplinarnym,
- finansował działania promocyjne w zakresie upowszechniania dobrych praktyk oraz modelowych rozwiązań służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego.

Dysponentem środków będzie minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego, przy uspołecznieniu mechanizmu dystrybucji środków. Działająca przy Ministrze Polityki Społecznej Rada Działalności Pożytku Publicznego, posiadając możliwość przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych, będzie określać priorytety w zakresie kierunków działań wspierających inicjatywy obywatelskie realizowanych przez organizacje pozarządowe. Priorytety te staną się podstawą oferty kierowanej pod adresem tychże organizacji. W trybie otwartego konkursu, na zasadach i formach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie uruchomiona zostanie procedura podziału środków, gdzie znaczącą rolę w ich dystrybucji będzie miał specjalnie wyłoniony komitet sterujący. Przyjmuje się, że zebrane doświadczenia w zakresie funkcjonowania takiej formy posłużą do pogłębionej dyskusji nad strategiczną formułą Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: