submenu
content

Powrót do procentowego odliczania darowizn w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

16-08-2004

W dniu 12 sierpnia br. na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów zostało przyjęte i rekomendowane Radzie Ministrów, uzgodnione na spotkaniu przedstawicieli Ministra Finansów z przedstawicielami Ministra Polityki Społecznej, rozwiązanie polegające na procentowym odliczaniu od dochodu, w wysokości do 6 % dochodu, darowizn przekazanych przez osoby fizyczne podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (w tym m.in. organizacjom pozarządowym), na cele określone w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tym samym przyjęto rozwiązanie korzystniejsze niż w dotychczasowych regulacjach prawnych. Odejście od kwotowego ograniczenia umożliwi lepsze i bardziej efektywne przekazywanie darowizn organizacjom pozarządowym bez względu na to w jakim progu dochodowym znajduje się darczyńca.

Jednocześnie na wniosek Ministerstwa Finansów zostaną wprowadzone zapisy mające na celu zwiększenie transparentoności przepływu i wykorzystywania środków pochodzących z darowizn. Osoby fizyczne przekazujące darowizny na cele mieszczące się w zakresie działań pożytku publicznego, będą zobowiązane w zeznaniu rocznym do wskazania podmiotu na którego rzecz przekazały darowiznę, kwotę darowizny oraz kwotę dokonanego z tego tytułu odliczenia, a także umieszczenia innych danych pozwalających na identyfikację obdarowanego (nazwa, siedziba, NIP).

Obdarowane podmioty, ze względu na konieczność monitorowania przychodów uzyskanych z tytułu darowizn, będą zobowiązane do informowania organów podatkowych o wysokości uzyskanych środków z tego tytułu, a także o sposobie ich wykorzystania.

Stosowne regulacje we wskazanym wyżej zakresie zostaną zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: