submenu
content

Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

30-08-2004

Uchwała Nr 193/2004
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: “Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 164 i Nr 123, poz. 1291) postanawia się, co następuje:

§1.

Ustanawia się, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., program wieloletni pod nazwą: “Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich", zwany dalej “Programem”.

§2.

Program stanowi załącznik do uchwały.

§3.

Wykonanie Programu koordynuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
(pobierz plik)

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: