submenu
content

Mamy bardzo dobry, bezpieczny i prospołeczny budżet

15-01-2018

Uchwalony przez Sejm budżet jest bardzo dobry i bezpieczny. Powstał w korzystnej sytuacji, związanej ze wzrostem gospodarczym. Gwarantuje realizację wszystkich naszych działań, w tym programu „Rodzina 500 plus”, programu „Za życiem” czy środowiskowych domów samopomocy –mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

Przyjęte w projekcie do ustawy budżetowej wskaźniki przewidują wzrost PKB (ze 103,6% do 103,8%), wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto  gospodarce narodowej (z 4243 zł do 4443 zł), a także wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej (z 10 mln 374 tys. etatów do 10 mln 457 tys. etatów).

 

Jednocześnie spodziewany jest spadek liczby osób bezrobotnych z 1mln 155 tys. osób do 1 mln 27 tys. osób oraz spadek bezrobocia rejestrowanego z 7,2% (przewidywane wykonanie w 2017 roku na koniec okresu) do 6,4%.

 

Prospołeczny budżet gwarantuje finansowanie kluczowych programów PiS

 

„To kolejny prospołeczny budżet, gwarantujący pełne finansowanie kluczowych programów Prawa i Sprawiedliwości”  – zauważa minister Elżbieta Rafalska.

 

Więcej pieniędzy na 500+ i instytucje opieki dla najmłodszych

 

Podczas gdy w ustawie budżetowej na 2017 rok na program „Rodzina 500 plus” zostały przeznaczone 23 mld 167 tys. zł, a po nowelizacji ustawy budżetowej na ubiegły rok – 24 mld 430 tys. zł, finansowanie programu „Rodzina 500 plus” w 2018 roku wyniesie 24 mld 479 tys. zł. Oznacza to, że wzrośnie o 1,3 mld zł w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 rok i o 49 mln zł w stosunku do nowelizacji ubiegłorocznego budżetu.

 

W 2018 roku wzrośnie również finansowanie rozwoju sieci instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W ubiegłorocznej ustawie budżetowej przeznaczono na realizację tego zadania 151 mln złotych. Tegoroczny budżet przewiduje wydatki na poziomie 250 mln złotych. Co ważne, do tej kwoty należy doliczyć 200 mln zł z Funduszu Pracy. Wzrost wydatków na rozwój sieci instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynosi więc 299 mln złotych.

 

W ustawie budżetowej na 2018 rok na świadczenia rodzinne przeznaczono 12,813 mld zł. Co ważne, w budżetach wojewodów na koordynację świadczeń rodzinnych i świadczenia 500+ – w związku z przeniesieniem realizacji zadania od marszałków województw – ujęto dodatkowo kwotę 39,6 mln zł.

 

Środki na pomoc społeczną

 

Na realizację zadań z pomocy społecznej w budżetach wojewodów w ustawie budżetowej na rok 2017 została ujęta kwota 3,460 mld zł. Z kolei w ustawie na 2018 rok zaplanowano wydatki na poziomie 3,652 mld zł.Oznacza towzrost wydatków o 192 mln zł przy jednoczesnym spadku liczby osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej.

 

Wzrost planu wydatków budżetów wojewodów na 2018 rok w stosunku do planu z 2017 roku wynika z podwyższenia od 1 stycznia 2018 roku poziomu średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy (82 mln zł). Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w roku 2018 kwota dotacji na jednego uczestnika ŚDS wynosi 230% kryterium dochodowego przysługującego osobie samotnie gospodarującej. Tym samym od 1 stycznia 2018 roku kwota dotacji na jednego uczestnika ŚDS wynosi 1.458,2 zł miesięcznie (o 190,2 zł na 1 uczestnika w miesiącu więcej niż w 2017 roku).

 

Dodatkowo w budżetach wojewodów w stosunku do poprzedniego roku zwiększono o 110 mln zł środki na zasiłki stałe i składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

 

Uzupełnieniem środków ujętych w budżetach wojewodów są środki rezerw celowych, które w 2017 roku wynosiły 1,199 mld zł, a w 2018 roku stanowią kwotę 1,054 mld zł. Łączne wydatki na pomoc społeczną wzrosły w roku 2018 o kwotę 47 mln zł.

 

Finansowanie programu „Za życiem”

 

Na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 624 mln zł (w 2017 roku było to 511 mln zł), w tym w ramach rezerw celowych budżetu państwa zabezpieczono kwotę 324 tys. zł (w 2017 roku: 173 mln zł).

 

Kwota na realizację zadania ujęta została głównie w rezerwie celowej pn. Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy oraz w odrębnych rezerwach celowych związanych z zadaniami wynikającymi z priorytetów programu.

 

W porównaniu do roku 2017 wydatki zaplanowane w budżecie państwa wzrosły o 151 mln zł. Pozostałe wydatki na program będą finansowane w ramach planów finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Pracy, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: