submenu
content

Powstało Ministerstwo Polityki Społecznej

02-07-2004

Z dniem 4 maja 2004 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 maja 2004 r. utworzono Ministerstwo Polityki Społecznej.

W skład Ministerstwa Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej “zabezpieczenie społeczne”, wydzielone z przekształconego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Dział “zabezpieczenie społeczne” obejmuje sprawy:

1) ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego;
2) funduszy emerytalnych;
3) pomocy społecznej i świadczeń na rzecz rodziny;
4) świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
5) kombatantów i osób represjonowanych;
6) koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych;
7) działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

Ministrowi Polityki Społecznej podlegają:

- Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
- Prezes Kasy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Minister Polityki Społecznej nadzoruje:

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (na wniosek Prezesa Zarządu Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zatwierdza statut określający organizację, szczegółowe zasady i tryb działania Funduszu, w tym jego organów).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 106, poz. 1116)
(pobierz plik)

do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: