Przepis § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) wskazuje wprost, że to Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wzywa osobę, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje  przemoc w rodzinie, na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej.  Zatem, nie ma możliwości aby wezwanie takie było wystosowywane przez  Przewodniczącego Grupy Roboczej.
Konieczność wezwania przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego nie powinna nastręczać problemów organizacyjnych gdyż najpierw powinien zostać wyznaczony termin spotkania ustalony albo przez Zespół Interdyscyplinarny bądź też przez powołaną do tej sprawy Grupę Roboczą i dopiero po ustaleniu terminu spotkania powinno zostać wystosowane przez Przewodniczącego wezwanie.
W przypadku, gdy Grupa Robocza podejmie decyzję o konieczności wezwania osoby stosującej przemoc w rodzinie, występuje z prośbą do Przewodniczącego Zespołu o wykonanie tej czynności.
Należy wskazać, iż intencją ustawodawcy nie było tak dalece idące przeniesienie obowiązków Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego na osoby pracujące w Grupach Roboczych. Przyjęcie innego, niż wskazane powyżej rozwiązania, byłoby zbyt daleką nadinterpretacją przepisów prawa.

do góry Ostatnia modyfikacja: 27-11-2014
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: