Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Kodeks pracy wyróżnia następujące podstawowe rodzaje umów o pracę:
- umowa na okres próbny,
- umowa na czas określony,
- umowa na czas nieokreślony,
- umowa na czas wykonania określonej pracy.

Umowa na okres próbny może poprzedzać zawarcie pozostałych umów. Nie może ona przekroczyć trzech miesięcy. Umowa na czas określony może być zawarta w celu zastąpienia pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, na czas tej nieobecności.
Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła jednego miesiąca.
Kodeks stanowi, że umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie i określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
* rodzaj pracy,
* miejsce wykonywania pracy,
  * wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
* wymiar czasu pracy,
* termin rozpoczęcia pracy.
 
Jeśli umowa nie została zawarta na piśmie, pracodawca powinien nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków
do góry Ostatnia modyfikacja: 24-06-2016
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: