submenu
content

zasiłki dla bezrobotnych - OBOWIĄZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI

OBOWIĄZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI
(stan prawny na dzień 1 stycznia  2009 r.)
 
I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia [w złotych]
1. Zasiłki dla bezrobotnych:
- podstawowy(100%)
551,80x
- obniżony (80%)
441,50  
- podwyższony (120%)
662,20  
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie:
- odbywania szkolenia (40% zasiłku dla bezrobotnych)
- kontynuowania nauki (50% zasiłku dla bezrobotnych)
220,80 
275,90 
- odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (140 % zasiłku dla bezrobotnych ).
772,60 
3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych
- 20% zasiłku podstawowego
110,40 
4. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) - dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
275,90 
5. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia  - w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50 % zasiłku dla bezrobotnych).
275,90 
 6. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych  min.6,50/godz.
Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2008 r. o 2,5 % tj. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2007 r. w stosunku do 2006 r.
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łacznej wysokości - 25,52 % xx, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u prcodawcy(dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe ok. 0,9 % - kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym)  tj. w łącznej wysokości - ok. 26,4 %.
 
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł) w ramach:
1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
- w pełnym wymiarze czasu pracy ( 551,80 + 88,29 *)
640,09
- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty najniższego wynagrodzenia ( 1.276,00 + 204,16*)
1.480,16
2. robót publicznych
- refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1.484,27 + 237,48 *),
1.721,80
- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki tj. 2.968,55 + 479,97*)
3.443,60
3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)
3.828,00
 4. Prac społecznie użytecznych ( 60% świadczenia)  max 3,90/za  godz. 
*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 16 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,90 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia - z Funduszu Pracy.
1.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)
11.874,20
2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
a) działalności samodzielnej (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia)
14.842,75
b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia)
8.951,67
c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200 % przeciętnego wynagrodzenia)
5.932,10
3. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia)
14.756,80
4. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 24.12.2008 r.)
6,50 %
Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę m. innymi pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).
 
IV. Wynagrodzenia i składki.
1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2009)xxxx
1.276,00 xxx  
2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w III kw.2008 r. (obowiązuje od 01.12.2008 r.) 
    2.968,55xxxx  
3. Składka na Fundusz Pracy (od 01.01.1999 r.) 
  2,45%   
4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 1.01.2006 r.)
0,10%   
5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne   (od 1.01.2008) 
9,00 %  
 x  od 1.06.2008 r. zasiłek dla bezrobotnych wynosi 551,80 (M.P.Nr 33, poz. 287);
xx ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 115, poz. 792);
xxx od 1.01.2009 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.276 zł (obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów, M.P. z 2008 r. Nr 55, poz.499).
xxxx przeciętne wynagrodzenie w III kw. 2008 r. wyniosło 2.968,55 zł (M.P. Nr 89, poz. 769).

stan prawny na  1.01.2009r.
do góry Ostatnia modyfikacja: 16-08-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: