submenu
content

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL)

 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (SRKL) została przyjęta przez Radę Ministrów (uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020).

 

SRKL jest jedną z dziewięciustrategii sektorowych stanowiących „inne strategie rozwoju” w rozumieniu ustawyz dnia 6 grudnia 2006 r. o  zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z pózn. zm.), realizujących średnio i długookresową strategię rozwoju kraju.

 

Głównym celem SRKL jest rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, by mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i  ekonomicznym na wszystkich etapach życia.

 

Poza celem głównym w SRKL wyznaczono pięć celów szczegółowych:

  • wzrost zatrudnienia;
  • wydłużenie aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób starszych;
  • poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności opieki zdrowotnej;
  • podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli.

 

Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych SRKL odbywać się będzie poprzez działania podejmowane na różnych etapach życia: od wczesnego dzieciństwa, poprzez edukację szkolną, edukację na poziomie wyższym, okres aktywności zawodowej i  rodzicielstwa, do starości.

 

Pracom nad SRKL towarzyszyło przekonanie, że wysoka jakość kapitału ludzkiego ma znaczenie przy dokonywaniu życiowych wyborów, które przekładają się na jakość życia obecnego i przyszłych pokoleń.

 

Realizacja celów SRKL powinna, w perspektywie roku 2020, pozwolić na to, by Polska, dzięki rozwiniętemu rynkowi pracy i wysokiemu poziomowi zatrudnienia w połączeniu z  wysokiej jakości systemem kształcenia oraz efektywną opieką zdrowotną, stawała się coraz bardziej nowoczesnym, atrakcyjnym i konkurencyjnym miejscem do życia.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-05-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: