submenu
content

Program "Zwiedzaj i Pracuj" Australia

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy z Ambasady Australii w Berlinie informację o zamknięciu trzeciej edycji programu „Zwiedzaj i pracuj”  2016/17 (lipiec 2016- czerwiec 2017). W związku z powyższym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wstrzymuje wydawanie zaświadczeń w obecnej edycji programu.  

 

 

Program „Zwiedzaj i Pracuj” Australia

Dnia 1 sierpnia 2014 r. weszło w życie Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu „Zwiedzaj i Pracuj”, podpisane w Warszawie w dniu 28 marca 2014 roku.

 

Korzyści wynikające z udziału w Programie

Program „Zwiedzaj i Pracuj” skierowany jest do osób młodych (w wieku od 18 do 31 lat) i umożliwia wyjazd do Australii na okres do jednego roku, będący połączeniem pobytu wypoczynkowego, pozwalającego na pogłębienie znajomości języka angielskiego i kultury Australii, z możliwością podjęcia pracy zarobkowej, mającej charakter dodatkowy w stosunku do głównego - turystycznego i kulturoznawczego celu pobytu.

 

Warunki udziału w Programie

O udział w Programie mogą starać się obywatele polscy, spełniający poniższe warunki:

 

(1)   za główny cel udziału w Programie uznają pobyt wypoczynkowy w Australii;

 

(2)   mają ukończone osiemnaście (18) lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyli jeszcze trzydziestu jeden (31) lat;

 

(3)   nie towarzyszą im dzieci, pozostające na ich utrzymaniu;

 

(4)   mają ważny paszport, wydany nie wcześniej niż dziesięć (10) lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej dwie (2) puste strony, który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż dziewięćdziesiąt (90) dni po zakończeniu planowanego pobytu;

 

(5)   posiadają bilet powrotny, bilet na dalszą podróż lub wystarczające środki, by zakupić taki bilet;

 

(6)   posiadają wystarczające środki na własne utrzymanie w ramach udziału w Programie, w przypadku niepodjęcia pracy w Australii;

 

(7)   spełniają wymogi zdrowotne, określone w przepisach prawnych Australii oraz zakupiły ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące opiekę szpitalną;

 

(8)   posiadają wykształcenie wyższe lub ukończyli przynajmniej dwa (2) lata studiów licencjackich oraz w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej – legitymują się znajomością języka angielskiego przynajmniej na poziomie komunikatywnym, oraz

 

(9)   przedstawią zaświadczenie, wydane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w oparciu o oświadczenie kandydata o spełnianiu powyższych wymogów, potwierdzające wiedzę o zamiarze ubiegania się danej osoby o udział w Programie.

 

Zgodnie z Porozumieniem, roczny limit wiz z tytułu udziału w Programie „Zwiedzaj i Pracuj” wynosi 200 (dwieście) wiz.

 

Zgodnie z informacją strony australijskiej - przesłanie aplikacji o wizę po wyczerpaniu limitu 200 wiz w danym roku będzie się wiązało z utratą dokumentów oraz kosztów wizowych.

 

Informację, okresowo aktualizowaną, na temat ilości wydanych wiz można znaleźć na stronie Ambasady Australii w Berlinie: www.germany.embassy.gov.au/beln/work_and_holiday.html.

 

Wydawanie zaświadczeń do celu aplikowania do Programu

Zaświadczenia (wymóg strony australijskiej) wydaje Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie oświadczenia kandydata do Programu o spełnianiu warunków udziału oraz wniosku o wydanie zaświadczenia (proponowane wzory oświadczenia oraz wniosku o wydanie zaświadczenia stanowią załączniki do niniejszej informacji). Oświadczenia, wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia prosimy dostarczyć do:

Adres do korespondencji

Departament Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

Osobiście

ul. Nowogrodzka 11, I piętro

_____

Tel: (+48) 22 529 07 09

Faks: (+48) 22 529-07-11

 

 

W kolejnej edycji Programu, wnioski o wydanie zaświadczenia  do programu „Zwiedzaj i Pracuj Australia” będą przyjmowane  od dnia 12 czerwca 2017r.  Zaświadczenia będą wydawane w terminie 7 dni od daty wpłynięcia/przekazania wniosku według kolejności zgłoszeń (liczy się data wpływu do Ministerstwa). Zaświadczenia można odbierać osobiście (za potwierdzeniem odbioru) lub zostaną wysłane do wnioskodawców (na adres na terytorium Polski) za pokwitowaniem przez operatora pocztowego.

 

Zaświadczenia w danej edycji programu będą wydawane do momentu uzyskania informacji, od strony australijskiej, że program na dany rok został zamknięty.

 

 

Uwaga:

Uzyskanie zaświadczenia nie gwarantuje otrzymania wizy w ramach Programu.

 

Po uzyskaniu zaświadczenia osoby zainteresowane udziałem w Programie powinny wystąpić do Ambasady Związku Australijskiego w Berlinie z wnioskiem o wydanie wizy. Informacje o procedurze wizowej, jak również inne przydatne informacje na temat uzyskania wizy można uzyskać w Europejskim Centrum Obsługi Klienta (adres e-mail: , tel. +44 207420 4831).

Wymogi dla obywateli polskich, związane z otrzymaniem wizy australijskiej, są także opisane na stronie internetowej Departamentu Imigracji i Ochrony Granic Australii: http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/462-.

 

Uwaga: załączony wniosek i oświadczenie to przykładowe wzory.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: