submenu
content

 

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ PRZEZ MRPIPS  DLA OBYWATELI POLSKICH
NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA  WIZY PROCEDOWANEJ PRZEZ STRONĘ AUSTRALIJSKĄ,  
W RAMACH PROGRAMU „ZWIEDZAJ I PRACUJ AUSTRALIA 2017/2018”

 

PROGRAM „ZWIEDZAJ I PRACUJ” AUSTRALIA

 

Dnia 1 sierpnia 2014 r. weszło w życie Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu „Zwiedzaj i Pracuj”, podpisane w Warszawie w dniu 28 marca 2014 roku.

 

WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

 

O udział w Programie mogą starać się obywatele polscy, spełniający poniższe warunki:

  1. za główny cel udziału w Programie uznają pobyt wypoczynkowy w Australii;
  2. mają ukończone osiemnaście (18) lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyli jeszcze trzydziestu jeden (31) lat;
  3. nie towarzyszą im dzieci, pozostające na ich utrzymaniu;
  4. mają ważny paszport, wydany nie wcześniej niż dziesięć (10) lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej dwie (2) puste strony, który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż dziewięćdziesiąt (90) dni po zakończeniu planowanego pobytu;
  5. posiadają bilet powrotny, bilet na dalszą podróż lub wystarczające środki, by zakupić taki bilet;
  6. posiadają wystarczające środki na własne utrzymanie w ramach udziału w Programie, w przypadku niepodjęcia pracy w Australii;
  7. spełniają wymogi zdrowotne, określone w przepisach prawnych Australii oraz zakupiły ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące opiekę szpitalną;
  8. posiadają wykształcenie wyższe lub ukończyli przynajmniej dwa (2) lata studiów licencjackich oraz w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej – legitymują się znajomością języka angielskiego przynajmniej na poziomie komunikatywnym;
  9. przedstawią zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w oparciu o wymagane dokumenty

 

KTO WYDAJE ZAŚWIADCZENIA

 

Zaświadczenia wydaje DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ DOKUMENTY O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

 

Wymagane przez MRPiPS dokumenty należy składać do Departamentu Współpracy Międzynarodowej w formie korespondencji przez operatora pocztowego lub faxem

 

Adres do korespondencji

Departament Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Tel: (+48) 22 529 07 15

Faks: (+48) 22 529-07-11

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO WYDANIA ZAŚWIADCZEŃ:

 

1.    Oświadczenia kandydata o spełnianiu warunków udziału w Programie

2.    Wniosek o wydanie zaświadczenia

3.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

*Uwaga! Dokumenty należy wypełniać drukowanymi literami, czytelnie.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Wnioski o wydanie zaświadczenia do kolejnej edycji programu „Zwiedzaj i Pracuj Australia ” 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 12 czerwca 2017 r.

 

*Uprzejmie informujemy, że możliwość składania wniosków na trzecią edycję programu „Zwiedzaj i pracuj”  2016/17 (lipiec 2016-czerwiec 2017) została już zakończona, w związku z wyczerpaniem limitu wydanych wiz.

 

Zaświadczenia w edycji programu  2017/2018 (lipiec 2017 - czerwiec 2018) będą wydawane do momentu uzyskania informacji od strony australijskiej, że program na dany rok został zamknięty.

 

Zgodnie z Porozumieniem między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego -  roczny limit wiz z tytułu udziału w Programie „Zwiedzaj i Pracuj” wynosi 200 (dwieście) wiz.

 

Przesłanie aplikacji o wizę po wyczerpaniu limitu 200 wiz w danym roku będzie się wiązało z utratą dokumentów oraz kosztów wizowych.

 

Informację, okresowo aktualizowaną, na temat ilości wydanych wiz można znaleźć na stronie Ambasady Australii w Berlinie: 

 

DECYZJA O WYDANIU ZAŚWIADCZENIA

 

Uwaga: Dokumentacja nieczytelna i niekompletna będzie odsyłana bez realizacji do wnioskodawcy.

 

Zaświadczenia będą wydawane w terminie 7 dni od daty wpłynięcia /przekazania wniosku (liczy się data wpływu do Ministerstwa).

 

Wydane zaświadczenia będą wysyłane do wnioskodawców tylko na adres na terytorium Polski (za pokwitowaniem przez operatora pocztowego).

 

JAK SPRAWDZIĆ CZY ZAŚWIADCZENIE BĘDZIE WYDANE

Departament Współpracy Międzynarodowej kontaktuje się z każdym wnioskodawcą po wydaniu zaświadczenia, który podał we wniosku dane kontaktowe: telefon, adres e-mail 

Uwaga: Uzyskanie zaświadczenia nie gwarantuje otrzymania wizy w ramach Programu

 

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSEK O WIZĘ

 

Uwaga: Ministerstwo w żaden sposób nie pośredniczy w procedurze wizowej!
Ministerstwo wydaje jedynie „Zaświadczenie” , które jest jednym z kryteriów wyznaczonych przez stronę australijską dla uzyskania wizy, w ramach programu Zwiedzaj i Pracuj 

 

Po uzyskaniu zaświadczenia wydanego przez MRPiPS  osoby zainteresowane udziałem w Programie powinny wystąpić do Ambasady Australii w Berlinie z wnioskiem o wydanie wizy.

 

Informacje o procedurze wizowej, jak również inne przydatne informacje na temat uzyskania wizy można uzyskać w:

 

Europejskie Centrum Obsługi Klienta 

adres e-mail: ,

tel. +44 207420 4831

 

Wymogi dla obywateli polskich, związane z otrzymaniem wizy australijskiej, są także opisane na stronie internetowej Departamentu Imigracji i Ochrony Granic Australii

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 21-04-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: