DOSTĘP DO RYNKÓW PRACY UE, EOG I SZWAJCARII

Żyć i pracować w UE
Praca w krajach członkowskich Unii Europejskiej


Przepisy wspólnotowe gwarantują każdemu obywatelowi Unii – a zatem także obywatelowi polskiemu - prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich (art. 18 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską). Traktat ustanawia także swobodę przepływu pracowników (art. 39 i n.) jako jedną z fundamentalnych wartości wspólnotowych. „Traktat Akcesyjny” z 2003 r. pozwolił jednak ówczesnym państwom członkowskim UE na czasowe ograniczenie swobodnego dostępu do ich rynków pracy dla obywateli ośmiu państw przystępujących do UE w 2004 r. Ograniczenia powinny zakończyć się z dniem 1 maja 2009 r. Mogą być jednak stosowane do dnia 1 maja 2011 r. pod warunkiem wystąpienia lub groźby wystąpienia poważnych zakłóceń na rynku pracy danego państwa członkowskiego.


Od 1 maja 2009 r. jedynie Austria i Niemcy utrzymują wobec obywateli polskich ograniczenia dostępu do rynku pracy, a wobec przedsiębiorstw polskich – delegowania pracowników do tych państw w ramach świadczenia usług. W pozostałych państwach członkowskich UE obywatele polscy mogą korzystać ze swobodnego dostępu do zatrudnienia (w szczególności nie muszą mieć zezwoleń na pracę).


W Polsce obywatele wszystkich państw członkowskich UE korzystają ze swobodnego dostępu do zatrudnienia.

AUSTRIA

NIEMCY

LIECHTENSTEIN

SZWAJCARIA

HOLANDIA

Pobyt i zamieszkanie w państwach UE/EOG


Obywatele państw Unii Europejskiej i innych państw EOG mają prawo do pobytu i zamieszkania w innym państwie UE/EOG.

Obywatele państw Unii Europejskiej i innych państw EOG mają prawo do pobytu i zamieszkania w innym państwie UE/EOG.


Zgodnie z Dyrektywą 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. (w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich), obywatele Unii przez okres nie przekraczający trzech miesięcy posiadają prawo do pobytu w przyjmującym Państwie Członkowskim bez konieczności wypełniania jakichkolwiek warunków lub formalności innych niż wymóg posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.


Natomiast prawo pobytu dłuższego niż trzy miesiące przysługuje określonym grupom osób.


W większości państw wymagana jest rejestracja takiego pobytu we właściwych urzędach. Stosowane rozwiązania różnią się w zależności od państwa. Mogą się na nie składać:

  • rejestracja w organie imigracyjnym celem uzyskania dokumentu pobytowego
  • zameldowanie
  • rejestracja w systemie ewidencji ludności
  • rejestracja w systemie podatkowym
  • rejestracja w systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 
Prawo unijne nie gwarantuje każdej osobie, która nie ma pracy, prawa do zasiłku w dowolnym państwie UE/EOG. Wcześniej konieczne jest bowiem uzyskanie prawa do zasiłku w tym państwie, w którym ostatnio wykonywana była praca, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym krajuczytaj szczegółową informację.


ŹRÓDŁA INFORMACJI

http://www.europa.eu - portal UE  
http://www.eures.praca.gov.pl  – sieć europejskich służb zatrudnienia
http://www.mpips.gov.pl  - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
http://www.psz.praca.gov.pl  - Serwis polskich służb zatrudnienia
http://www.buwiwm.edu.pl   - Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
 

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 01-04-2015
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: