Naczelna Rada Zatrudnienia

Naczelna Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy. Została powołana na mocy przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1989 roku o zatrudnieniu. Obecnie działa na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 06.10.2004 r. w sprawie rad zatrudnienia. Kadencja Rady trwa  4 lata.
 
Członkowie Naczelnej Rady Zatrudnienia powoływani są przez ministra właściwego do spraw pracy spośród przedstawicieli:

 • wszystkich organizacji związkowych i organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm) – tj. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych oraz Pracodawcy RP, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club – Związek Pracodawców.
 • ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 • organizacji pozarządowych o zasięgu krajowym zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy,
 • wojewódzkich rad zatrudnienia,
 • nauki - delegowanych przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

 

Do zakresu działania Naczelnej Rady Zatrudnienia należy w szczególności:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich;
 • opiniowanie projektu Krajowego Planu Działań;
 • opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Funduszu Pracy, a także ocena racjonalności gospodarki środkami tego funduszu;
 • realizacja zadań określonych w przepisach o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
 • opiniowanie okresowych sprawozdań z realizacji Krajowego Planu Działań;
 • opiniowanie projektów ustaw dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

 

Naczelna Rada Zatrudnienia, zgodnie z art. 14 przepisów przejściowych ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw,  do dnia powołania Rady Rynku Pracy  wykonuje zadania tej Rady, działając w składzie i na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

Informacja o posiedzeniu Naczelnej Rady Zatrudnienia

Pierwsze w kadencji 2013-2016 posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia odbyło się 14 maja 2013 r. W trakcie posiedzenia Członkom Rady wręczono nominacje. Rada ukonstytuowała się. Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego NRZ. Przewodniczącym został Andrzej Piłat, reprezentujący Krajową Izbę Gospodarczą, a wiceprzewodniczącą prof. dr hab. Stanisława Borkowska, reprezentująca Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.

 

Podczas posiedzenia Członkowie Rady dyskutowali na temat trybu i planu pracy Rady na 2013 r. Przedstawiciele MPiPS omówili sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Funduszu Pracy za rok 2012 oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za rok 2012.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-12-2014
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: