Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 20  (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) 
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 781 z późn. zm.)


Zakres zasobów informacji

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) zawiera informację o ofercie ok. 12 000 instytucji zainteresowanych szkoleniem bezrobotnych. Instytucje podają:

  •        dane teleadresowe, i informację o formie organizacyjnej,
  •        informację o posiadaniu certyfikatu jakości usług,
  •        opis tematyki szkoleń oraz przygotowania zawodowego dorosłych,
  •        charakterystykę zaplecza dydaktycznego i kadry,
  •        orientacyjne ceny kursów,
  •       doświadczenie w szkoleniu bezrobotnych oraz przygotowaniu zawodowym dorosłych.

 

RIS prowadzony i aktualizowany jest przez wojewódzkie urzędy pracy. Instytucja szkoleniowa składa do wojewódzkiego urzędu pracy wniosek o wpis do rejestru. W przypadku braku informacji o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym instytucja do wniosku o wpis dołącza kopię aktualnego dokumentu, na podstawie którego prowadzi edukację pozaszkolną. Do wniosku o wpis instytucja dołącza także kopię dokumentu potwierdzającego posiadaną akredytację lub certyfikat jakości (jeżeli taki dokument posiada). Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.


Zastosowanie zasobów informacji

Wpis do rejestru jest wymagany od instytucji szkoleniowych ubiegających się o zlecenia na szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych oraz przez instytucje chcące przeprowadzać egzaminy kończące przyuczenie do pracy (w ramach przygotowania zawodowego dorosłych).
Dla instytucji szkoleniowych RIS stanowi narzędzie reklamy oferowanych usług. Pracownikom oraz klientom urzędów pracy pomaga zorientować się w ofercie szkoleniowej i dokonać racjonalnego wyboru.

 

Dostęp do zbioru

Zasoby bazy danych Rejestr Instytucji Szkoleniowych dostępne są pod adresem: www.psz.praca.gov.pl

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-09-2016
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: