Podstawa prawna:
 

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 36 ust. 8 (Dz. U. 2008, Nr 69 poz. 415, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82 poz. 537)


Zakres zasobów informacji

Klasyfikacja jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem nazw zawodów i specjalności (zajęć) występujących na rynku pracy i stanowiących źródło dochodów. Zawód definiowany jest jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Specjalność pojawia się w wyniku podziału pracy w ramach zawodu.

Klasyfikacja jako „spis z natury” grupuje poszczególne zawody i specjalności (według treści pracy i jej złożoności) oraz ustala kody cyfrowe i nazwy. Grupy wielkie oznaczone są kodem 1-cyfrowym, grupy duże –kodem 2-cyfrowym, grupy średnie – kodem 3-cyfrowym, grupy elementarne – oznaczone są kodem 4-cyfrowym. Zawód lub specjalność oznaczone są kodem 6-cyfrowym, przy czym dwie końcowe cyfry kodu mówią o kolejności alfabetycznej usytuowania zawodu lub specjalności w danej grupie elementarnej. Obecnie obowiązująca klasyfikacja identyfikuje 2360 zawodów występujących w gospodarce. Zawody, które można uzyskać w systemie szkolnictwa zawodowego oznaczone są dodatkowo symbolem „s”. 

Polska Klasyfikacja zawodów i specjalności jest metodologicznie oparta na  Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO (ang. International Standard of Classification of Occuaptions), rekomendowanej do stosowania poszczególnym krajom przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) i EUROSTAT – urząd statystyczny Unii Europejskiej. Sukcesywnie co 2-3 lata jest aktualizowana. Obecna wersja polskiej klasyfikacji oparta jest na standardzie ISCO-08.

Aby nazwy występujące w klasyfikacji były rozpoznawalne uzupełniana jest ona dodatkowym materiałem o charakterze informacyjnym – opisami grup zawodów i zawodów. Opisy grup i zawodów z klasyfikacji są sukcesywnie opracowywane dla potrzeb użytkowników, nie są wymagane aktem prawnym.

Zastosowanie zasobów informacji

Klasyfikacja zawodów i specjalności jest narzędziem dla gromadzenia, porządkowania i analizy danych statystycznych o pracach podejmowanych przez osoby dorosłe w celu uzyskania dochodu. Wykorzystywana jest dla prowadzenia polityki zatrudnienia i edukacji oraz dla realizacji celów operacyjnych z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń.
 

Dostęp do zbioru

Polska klasyfikacja zawodów i specjalności udostępniana jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl, w zakładce Prawo, oraz na portalu publicznych służb zatrudnienia http://www.psz.praca.gov.pl, w zakładce Klasyfikacja zawodów.

Na portalu umieszczono zbiory opisów grup zawodów, w układzie opartym na ISCO-08.
   
Opisy zawodów są dostępne obecnie wyłącznie w układzie odpowiadającym poprzedniej wersji klasyfikacji (obowiązującej do połowy 2010 roku, opartej na ISCO-88). Po wejściu na adres: http://www.psz.praca.gov.pl i otworzeniu zakładki Klasyfikacja zawodów znajdziemy link do tej bazy zatytułowany Wyszukiwarka zawodów.  Wyszukiwać można według kodu, nazwy zawodu lub z indeksu zawodów – nazw ułożonych alfabetycznie. Wybranie polecenia Szczegóły pozwala zapoznać się z opisem zawodu, przygotowanym według schematu: synteza, zadania zawodowe, dodatkowe zadania zawodowe.
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-09-2016
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: