submenu
content

Rada Pomocy Społecznej

Rada Pomocy Społecznej jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach pomocy społecznej. Działa od roku 1991 przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.163 ze zmianami)  Rada składa się z nie więcej niż 20 osób reprezentujących jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz środowiska naukowe. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Członkowie Rady Pomocy Społecznej pełnią swoje funkcje społecznie. Kadencja Rady trwa 3 lata.

 

Do zakresu działania Rady należy :

  • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej,
  • przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej,
  • przedstawianie ministrowi okresowych informacji o swojej działalności,
  • przyjmowanie i opiniowanie dla ministra wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia
    w dziedzinie pomocy społecznej.

 

 

Rada Pomocy Społecznej kontakt:

Daria Wojdak – specjalista w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej

Tel.: 22-661-14-17         

email: daria.wojdak@mpips.gov.pl

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 28-03-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: