submenu
content

Otwarte konsultacje społeczne dotyczące oceny śródokresowej Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym informuje, że Komisja Europejska prowadzi otwarte konsultacje dotyczące oceny śródokresowej Funduszu. 
 
Na podstawie wyników konsultacji zostanie opracowany dokument roboczy KE prezentujący praktyki stosowane we wdrażaniu FEAD, mający na celu udoskonalenie zasad realizacji Funduszu w przyszłości.
 
Aby wyrazić swoją opinię, należy wypełnić kwestionariusz (w języku polskim) dostępny w wersji elektronicznej pod adresem: 
 
MRPiPS zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach zarówno obywateli, jak również przedstawicieli organizacji i instytucji, które uczestniczą w realizacji Programu lub otrzymują z niego wsparcie.
 
Konsultacje trwają do 5 maja 2017 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym wybranych do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 i Podprogram 2018

 

Do dystrybucji żywności, przeznaczonej dla najbardziej potrzebujących, na terenie całej Polski wybrano: Federację Polskich Banków Żywności (która uzyskała w konkursie 22,5 pkt.), Caritas Polska (21,5 pkt), Polski Komitet Pomocy Społecznej (20,5 pkt.) oraz Polski Czerwony Krzyż (18,5 pkt).

Pliki do pobrania

POPZ 17-18 Lista organizacji.pdf
Lista organizacji  (222.6 KB)

Film "Chleb, który życie zmienia"

 
Zachęcamy do obejrzenia filmu "Chleb, który życie zmienia". Film przedstawia aktywność Stowarzyszenia Wsi Rogów, które powstało w 2013 roku.
 
Stowarzyszenie korzysta z pomocy Banku Żywności w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomoc jest ważnym i potrzebnym wsparciem dla mieszkańców Gminy Grabowiec.
 
Alina Stopa, skarbnik Stowarzyszenia Wsi Rogów, wychowuje niepełnosprawnego syna. Podkreśla, że sytuacja ta nie zniechęca jej do niesienia pomocy innym, wręcz motywuje do dzielenia się chlebem i miłością.
 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest realizowany od grudnia 2014 r. etapowo w formie odrębnych Podprogramów. Budżet programu operacyjnego w Polsce na lata 2014-2020 wynosi 556,9 mln Euro (ok. 2,4 mld zł), w tym 85% stanowi wkład finansowy Unii Europejskiej.
 
Poza pomocą żywnościową osoby potrzebujące uczestniczą w różnego rodzaju działaniach towarzyszących prowadzących do zwiększenia samodzielności – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności.
 
 
Film został zrealizowany na zlecenia Banku Żywności w Lublinie. Można go obejrzeć tu:
 
Druga część filmu, poświecona działaniom towarzyszącym - warsztatom kulinarnym - jest do obejrzenia tu:
 
 

Zapytanie ofertowe

 

Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poszukuje wykonawcy materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

 
 
Formularz oferty (pobierz plik)
 

Spotkanie informacyjne – konkurs PO PŻ 2017-2018

 
W związku z opublikowaniem ogłoszenia o konkursie na wybór organizacji partnerskich do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 i Podprogram 2018, Instytucja Zarządzająca zaprasza przedstawicieli podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty do udziału w spotkaniu informacyjnym.
 
Spotkanie ma na celu omówienie zasad udziału w konkursie dotyczących m.in. przygotowania oferty i  wymaganych dokumentów.
 
Spotkanie odbędzie się  7 lutego 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 11, w sali 612 (VI piętro) w godz. 11.00-14.00.
 
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłaszanie się drogą elektroniczną na adres:  do 6 lutego 2017 r.

Szersze wsparcie z pomocy żywnościowej

 

Od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zmiany zostały wprowadzone po konsultacjach z zespołem doradczym ds. wdrażania programu.

 

Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Poprzednie kryterium w wysokości 150 proc. obowiązywało od początku realizacji PO PŻ 2014-2020, tj. od grudnia 2014 r.

 

Zmiany zostały zawarte w „Wytycznych Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r.

 

W 2015 r. pomocą żywnościową objęto łącznie prawie 1,2 mln osób. Wydano ponad 7,6 mln paczek oraz ponad 913,6 tys. posiłków. W 2016 zaplanowano objęciem pomocą 1,33 mln osób, dostarczenie ponad 6,6 mln paczek oraz ponad 1,2 mln posiłków.

 

W Podprogramie 2016 zwiększy się również liczba organizacji partnerskich. Caritas Polska, która ponownie przystąpiła do Podprogramu w 2016 r., a także Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż planują pozyskać do współpracy nowe organizacje. Będzie to ponad 2,3 tys. nowych organizacji, w tym 1,2 tys. pozyskanych przez  Federację Polskich Banków Żywności oraz 702 pozyskanych przez Caritas Polska. 

Spotkanie Dyrektorów Caritas

 

Minister Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uczestniczyła w spotkaniu Dyrektorów diecezjalnych oddziałów Caritas Polska w dniu 15 czerwca 2016 r.


Spotkanie było związane przystąpieniem Caritas Polska do nowego Podprogramu 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, którego realizacja rozpocznie się w sierpniu 2016 r. Omówiono główne zmiany w Wytycznych Instytucji Zarządzającej w Podprogramie 2016, których celem było usprawnienie realizacji PO PŻ.

 

Nie możemy pozwolić, aby realizacja Programu nie uwzględniała rzeczywistych potrzeb osób, do których pomoc jest adresowana. Niezbędne są współpraca i dialog – powiedziała Minister Bojanowska. Dlatego zapisy Wytycznych uwzględniają doświadczenia i głosy zarówno organizacji partnerskich, jak i ośrodków pomocy społecznej, które były zaangażowane w proces ich tworzenia.


Pani Minister wyraziła uznanie dla codziennej pracy Caritas Polska na rzecz osób potrzebujących. Zwróciła również uwagę, że szeroka sieć dystrybucji i doświadczenie jakim dysponuje Caritas Polska stanowi ogromną szansę dla zwiększenia zasięgu oddziaływania PO PŻ. Ponadto poinformowała, że podejmowane są rozmowy z Komisja Europejską w sprawie zapisów Programu, aby uwzględnić uwagi zgłaszane przez organizacje, dotyczące m.in. kwalifikowania osób potrzebujących przez organizacje partnerskie oraz sposobu podziału alokacji na poszczególne Podprogramy. Zapewniła przy tym, że Instytucja Zarządzająca stara się na bieżąco dostosowywać środowisko wdrażania do aktualnych ram prawnych.


Wśród przedstawionych przez Panią Minister zmian należy wymienić przede wszystkim uproszczenie dokumentacji prowadzonej przez organizacje (w tym sprawozdawczej) na poszczególnych poziomach, w tym zmieniono wzór skierowania do pomocy żywnościowej czy sposób ewidencjonowania posiłków.


Zmniejszeniu uległa częstotliwość zbierania szczegółowych danych, które z jednej strony wynikają z obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej, z drugiej są niezbędne w celu zapewniania właściwego nadzoru nad realizacją POPŻ.


Wyzwaniem wciąż pozostają gminy nieobjęte Programem, tzw. białe plamy, choć ich liczba systematycznie zmniejsza się, od 38% w pierwszym kwartale 2015 r. do ok. 23% w pierwszym kwartale 2016 r. Należy zauważyć przy tym, że sieć organizacji ciągle się rozwija. O ile w Podprogramie 2015 uczestniczyło ok. 1,5 tys. organizacji partnerskich, to w Podprogramie 2016 zadeklarowało udział blisko 2,4 tys., co związane jest z ponownym przystąpieniem do Programu Caritas Polska.


Program jest realizowany od grudnia 2014 r. etapowo w formie odrębnych Podprogramów (nie pokrywają się z latami budżetowymi). Budżet programu operacyjnego w Polsce na lata 2014-2020 wynosi 556,9 mln Euro (ok. 2,4 mld zł), w tym 85% stanowi wkład finansowy Unii Europejskiej.


Poza pomocą żywnościową osoby potrzebujące uczestniczą w różnego rodzaju działaniach towarzyszących prowadzących do zwiększenia samodzielności – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności.

Spotkanie Dyrektorów Caritas Spotkanie Dyrektorów Caritas Spotkanie Dyrektorów Caritas
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-04-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: