submenu
content

Regulamin przyznawania honorowego patronatu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 oraz udziału Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w komitecie honorowym

1.       Honorowy patronat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (patronat) oraz udział Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Minister) w komitecie honorowym są wyróżnieniami honorowymi podkreślającymi szczególny charakter przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z zakresem działania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

2.       Minister nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ Prezydent RP sprawuje honorowy patronat jako patron jedyny i wyłączny (w komitetach honorowym pełni funkcję Przewodniczącego).

3.       Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski  kompletne zawierające pismo przewodnie wraz z wypełnionym wnioskiem o patronat lub udział w komitecie honorowym, podpisane odręcznie przez wnioskodawcę.

4.       Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu, ani zgodą na udział Ministra w komitecie honorowym.

5.       Organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MRPiPS.

6.       Zasięg przedsięwzięcia powinien być co najmniej wojewódzki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zasięg lokalny.

7.       W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, patronat lub uczestnictwo w komitecie honorowym przyznawane są każdorazowo na jedną edycję, jednak nie dłużej niż na okres roku. Wyjątek stanowią patronaty przyznane na publikacje, które przyznawane są na jedno wydanie. Każde wznowienie, czy kolejna edycja wydarzenia wiąże się z koniecznością ponownego ewentualnego wystąpienia o przyznanie patronatu.

8.       Minister może odmówić objęcia przedsięwzięcia patronatem honorowym lub przystąpienia do komitetu honorowego bez podania przyczyny.

9.       Przyjęcie patronatu lub udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w przedsięwzięciu.

10.   Minister nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze komercyjnym, lobbystycznym lub reklamowym.

11.   W celu uzyskania patronatu lub udziału Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komitecie honorowym organizator obowiązany jest przesłać Wniosek o Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Wniosek).

 

Wzór Wniosku znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa (patrz pliki do pobrania znajdujące się poniżej)    

                 

Wniosek należy składać  na adres:

       Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
       Biuro Ministra
        ul. Nowogrodzka 1/3/5
        00-513 Warszawa

 

12.   Wniosek organizator składa nie później niż 45 dni przed planowanym przedsięwzięciem.

13.   Wniosek złożony po tym terminie nie będzie rozpatrywany.

14.   Za datę przyjęcia Wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do MRPiPS.

15.   W uzasadnionych sytuacjach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu przedsięwzięciom, które nie spełniają kryterium określonego w p. 12.

16.   Biuro Ministra może zwrócić się do Organizatora o uzupełnienie braków złożonego wniosku.

17.   Jeżeli istnieje taka potrzeba, Wniosek kierowany jest do komórek merytorycznych MRPiPS związanych z tematyką przedsięwzięcia w celu uzyskania opinii w sprawie zasadności objęcia przedsięwzięcia patronatem.

18.   Właściwa komórka organizacyjna MRPiPS może zwrócić się do Organizatora  o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień, a także przedstawić Organizatorowi warunki, po spełnieniu których możliwe byłoby objęcie patronatem honorowym przedsięwzięcia lub udział Ministra w komitecie honorowym.

19.   Biuro Ministra, po zakończeniu procedowania wniosku, przedstawia do akceptacji Ministra rekomendację, co do zasadności objęcia patronatem honorowym lub udziału Ministra w komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia. Rekomendacja podpisywana jest przez Szefa Gabinetu Politycznego.

20.   W przypadku przyznania patronatu lub zgody na udział w komitecie honorowym, organizatorom udostępniany jest znak graficzny MRPiPS, a informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem lub udziale w komitecie honorowym zamieszczana jest na portalu internetowym MRPiPS.

21.   W odpowiedzi na złożony wniosek, organizator otrzyma pisemną odpowiedź zawierającą zgodę lub też odmowę udzielenia patronatu lub udziału w komitecie honorowym.

22.   Decyzja o odmowie udzielenia patronatu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

23.   W szczególnych przypadkach Minister może unieważnić decyzję o przyznaniu patronatu.
O fakcie odebrania patronatu organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 661 12 32

do góry Ostatnia modyfikacja: 24-02-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: