Ministerstwo

Z dniem 31 października 2005 r. rozporządzeniem Rady Ministrów utworzone zostało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w drodze przekształcenia Ministerstwa Polityki Społecznej. Przekształcenie polegało na włączeniu do Ministerstwa Polityki Społecznej komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu „praca”.
 
W skład Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej „zabezpieczenie społeczne”, „praca” i "sprawy rodziny"
 
Dział praca obejmuje sprawy:
 • zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu; 
 • stosunków pracy i warunków pracy; 
 • wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych; 
 • zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych;

Dział rodzina obejmuje sprawy: 
 • uwarunkowań demograficznych w kraju;
 • opieki nad dzieckiem do lat 3;
 • ochrony i wspierania rodziny z dziećmi na utrzymaniu, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej;
 • rozwoju systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem;
 • koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny i dziecka.
 • współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny i dziecka.

Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy:
 • ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego;
 • funduszy emerytalnych;
 • pomocy społecznej i świadczeń dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej;
 • przeciwdziałania patologiom;
 • rządowych programów w zakresie pomocy społecznej, w szczególności dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • kombatantów i osób represjonowanych;koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych;
 • działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego;
 • koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, w tym organizacji pozarządowych.
   
do góry Ostatnia modyfikacja: 24-11-2015
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: