1 Komunikat o konkursach uzupełniających w ramach programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. 20-05-2016
2 Wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016 r.”, 19-05-2016
3 Wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016 r. 19-05-2016
4 Wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016 r. 19-05-2016
5 Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” - edycja 2016 21-03-2016
6 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016 04-02-2016
7 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 25-01-2016

Komunikat o konkursach uzupełniających w ramach programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.

 

W dniu 16 i 18 maja 2016 r. zostały zatwierdzone przez Ministra, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych w ramach Programu  „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”, tj.

  1. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2016”;
  2. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2016;
  3. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016.

 

Z uwagi na niewykorzystane w pełni kwoty przeznaczone na realizację ww. konkursów, niezbędne jest ogłoszenie konkursów uzupełniających.

 

W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) ogłasza  uzupełniające otwarte  konkursy  ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”  i  zaprasza podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, samorządy gmin jak również instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz 18 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach poszczególnych konkursów ofert z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

 

Termin realizacji zadania publicznego określa się od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

  

Wzór oferty konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-05-20
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-20 13:48:10 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-05-20 13:47:35 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2016-05-20 13:46:16 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2016-05-20 13:44:03 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2016-05-20 13:43:10 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Oswiadczenie oferenta.docx]
6 2016-05-20 13:43:10 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [nowe horyzonty.pdf]
7 2016-05-20 13:43:10 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Partnerstwa.pdf]
8 2016-05-20 13:43:10 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Aktywne postawy mlodziezy.pdf]
9 2016-05-20 13:43:10 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2016-05-20 13:41:07 Małgorzata Podrażka modyfikacja
11 2016-05-20 13:48:10 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016 r.”,

 

W dniu 12 maja 2016 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016 r.”

Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 10 maja 2016 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej 33 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ocena ofert przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiła ocena ofert pod względem formalnym. Negatywnie na tym etapie zostało ocenionych 17 ofert. Przedstawiona Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lista podmiotów, których oferty zostały poddane również ocenie merytorycznej zawierała 16 oferentów. Ocena czterech z nich nie osiągnęła liczby 25 punktów przy możliwej maksymalnej ocenie oferty w liczbie 32 punktów.

 

Ostatecznie Komisja zarekomendowała Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 12 ofert podmiotów, które mogą realizować zadania publiczne z wykorzystaniem udzielonej dotacji. Wśród podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie na poziomie od 25 do 32 punktów znalazło się sześć jednostek samorządu terytorialnego i sześć stowarzyszeń.

 

Rekomendowane oferty zostały ocenione w granicach od 25 do 32 punktów (ocena maksymalna 32 punkty).

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie proszone są o złożenie w terminie 7 dni od dnia ukazania się wyników konkursu na stronie ministerstwa wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy, w tym:

 

·         oświadczenia o przyjęciu dotacji;

·         dwóch egzemplarzy umowy podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – umowa  w załączeniu;

·         uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

 

Oświadczenia o przyjęciu dotacji można składać:

 

·         drogą elektroniczną, na adres:

·         na numer faxu: (22) 661-12-76

·         na adres: Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

 

UWAGA: Wzoru umowy nie należy w żaden sposób zmieniać lub modyfikować.

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-05-19
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-19 12:48:23 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [umowa_2.pdf]
2 2016-05-19 12:48:23 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Lista podmiotow.pdf]
3 2016-05-19 12:48:23 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2016-05-19 12:47:32 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2016-05-19 12:48:23 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016 r.

 

W dniu 18 maja 2016 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016 r.

 

Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 10 maja 2016 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej 67 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ocena ofert przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiła ocena ofert pod względem formalnym. Negatywnie na tym etapie zostało ocenionych 56 ofert.

Komisja zakwalifikowała do zarekomendowania Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 11 ofert podmiotów, które mogą realizować zadania publiczne korzystając z dotacji. Wśród pozytywnie ocenionych znalazło się pięć jednostek samorządu terytorialnego, pięć stowarzyszeń i jedna organizacja kościelna.

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie proszone są o złożenie w terminie 7 dni od ukazania się wyników na stronie ministerstwa wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy, w tym:

 

- oświadczenia o przyjęciu dotacji;

- dwóch egzemplarzy umowy podpisanej przez osoby uprawnione (w przypadku podmiotów reprezentujących sektor pozarządowy zgodnie z wpisem do KRS, a w przypadku samorządu gmin również przez Skarbnika) – wg załączonego wzoru

- uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

 

Oświadczenia można składać:

 

-        drogą elektroniczną, na adres:

-        numer fax’u: (22) 661-12-76

-        lub na adres: Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 

Wzoru umowy nie należy w żaden sposób zmieniać czy modyfikować.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-05-19
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-19 12:48:33 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-05-19 12:27:54 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2016-05-19 12:27:28 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [wyniki.pdf]
4 2016-05-19 12:27:28 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [umowa.pdf]
5 2016-05-19 12:27:28 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2016-05-19 12:25:53 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2016-05-19 12:48:32 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016 r.

W dniu 16 maja 2016 r. Podsekretarza Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016 r.

 

Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu
11 maja 2016 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej 35 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ocena ofert przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiła ocena ofert pod względem formalnym. Negatywnie na tym etapie zostało ocenionych 32 oferty.

Komisja zakwalifikowała do zarekomendowania Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 3 oferty podmiotów, które mogą realizować zadania publiczne korzystając
z dotacji. Wśród pozytywnie ocenionych znalazła się jedna jednostka samorządu terytorialnego, jedno stowarzyszenie i jedna fundacja.

Rekomendowane oferty zostały ocenione w granicach od 15,5 do 18 punktów (ocena maksymalna 22 pkt.).

 

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie proszone są o złożenie wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy, w tym:

-          oświadczenia o przyjęciu dotacji;

-          dwóch egzemplarzy umowy podpisanej przez osoby uprawnione – wg załączonego wzoru

-          uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

 

Oświadczenia można składać:

 

-        drogą elektroniczną, na adres:

-        numer fax’u: (22) 661-13-76

-        lub na adres: Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 

Wzoru umowy nie należy w żaden sposób zmieniać czy modyfikować.

Pliki do pobrania

lista podmiotow.pdf
Lista podmiotów  (195.7 KB)
umowa na strone pdf.pdf
Umowa  (233.8 KB)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Magdalena Górska
Informację wprowadził/a: Magdalena Górska
Data wytworzenia: 2016-05-19
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-19 15:38:38 Magdalena Górska modyfikacja
2 2016-05-19 15:33:25 Magdalena Górska usunięcie pliku [Komunikat na strone.docx]
3 2016-05-19 15:33:25 Magdalena Górska modyfikacja
4 2016-05-19 15:32:48 Magdalena Górska modyfikacja
5 2016-05-19 15:31:15 Magdalena Górska modyfikacja
6 2016-05-19 15:30:16 Magdalena Górska modyfikacja
7 2016-05-19 15:28:46 Magdalena Górska dodanie pliku [Komunikat na strone.docx]
8 2016-05-19 15:28:46 Magdalena Górska modyfikacja
9 2016-05-19 15:38:38 Magdalena Górska utworzenie dokumentu
10 2016-05-19 15:20:33 Magdalena Górska dodanie pliku [umowa na strone pdf.pdf]
11 2016-05-19 15:20:33 Magdalena Górska dodanie pliku [lista podmiotow.pdf]

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” - edycja 2016

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) ogłasza  otwarte  konkursy  ofertw ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”  i  zapraszapodmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, samorządy gmin jak również instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz 18 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach poszczególnych konkursów ofert z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-03-21
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-03-21 10:18:07 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-03-21 10:16:03 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2016-03-21 10:14:55 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2016-03-21 10:13:45 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [oswiadczenie_08-44-08_KW_22148_DPS_plik3.docx]
5 2016-03-21 10:13:45 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2016-03-21 10:07:32 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2016-03-21 10:06:55 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [ogloszenie_partnerstwa_2016.pdf]
8 2016-03-21 10:06:55 Małgorzata Podrażka modyfikacja
9 2016-03-21 10:03:32 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [ogloszenie_nowe_horyzonty.pdf]
10 2016-03-21 10:03:32 Małgorzata Podrażka modyfikacja
11 2016-03-21 10:00:04 Małgorzata Podrażka modyfikacja
12 2016-03-21 09:59:16 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [aktywne formy.pdf]
13 2016-03-21 09:59:16 Małgorzata Podrażka modyfikacja
14 2016-03-21 09:54:30 Małgorzata Podrażka modyfikacja
15 2016-03-21 10:18:07 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących celów szczegółowych:

 

Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej,

Cel nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych,

Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

 

W bieżącym roku na realizację „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5 000 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

 

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 26 lutego 2016 r.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-02-04
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-05 07:27:57 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-02-04 13:54:05 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2016-02-04 13:52:49 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Zalacznik nr 1 Dane kontaktowe Dyrektorzy OGN.xlsx]
4 2016-02-04 13:52:49 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [OGLOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2016 r..pdf]
5 2016-02-04 13:52:49 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2016-02-04 07:27:57 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118  z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

W konkursie mogą brać udział także niepubliczne podmioty pomocy społecznej działające w formach samopomocowych dla rodzin i osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.).

 

W bieżącym roku na realizację konkursu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy kwotę 3.000.000 zł.

 

W 2015 roku kwota dotacji przeznaczona na wsparcie projektów realizowanych w ramach ww. konkursu wynosiła 3.000.000 zł., a wsparcie finansowe uzyskało 55 podmiotów.

 

Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 30.000 zł.

 

Oferty konkursowe należy przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego
do dnia 26 lutego 2016 r.

 

Pliki do pobrania

OGLOSZENIE_ 2016r.pdf
Ogłoszenie  (3 MB)
oswiadczenia.pdf
Oświadczenia  (279 KB)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-01-25
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-01-22 13:43:28 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-01-22 13:32:32 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2016-01-22 13:31:24 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2016-01-22 13:30:14 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2016-01-22 13:29:31 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2016-01-22 13:28:00 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [OGLOSZENIE_ 2016r.pdf]
7 2016-01-22 13:28:00 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2016-01-22 13:26:35 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [oswiadczenia.pdf]
9 2016-01-22 13:26:35 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2016-01-22 13:25:02 Małgorzata Podrażka modyfikacja
11 2016-01-25 13:43:28 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu
do góry Ostatnia modyfikacja: 25-05-2016
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: