submenu
content
Spotkanie inauguracyjne Rady do spraw Polityki Senioralnej/ fot. Jacek Szczepaniak Spotkanie inauguracyjne Rady... Spotkanie inauguracyjne Rady do spraw Polityki Senioralnej/ fot. Jacek Szczepaniak Spotkanie inauguracyjne Rady... Spotkanie inauguracyjne Rady do spraw Polityki Senioralnej/ fot. Jacek Szczepaniak Spotkanie inauguracyjne Rady... Spotkanie inauguracyjne Rady do spraw Polityki Senioralnej/ fot. Jacek Szczepaniak Spotkanie inauguracyjne Rady... Spotkanie inauguracyjne Rady do spraw Polityki Senioralnej/ fot. Jacek Szczepaniak Spotkanie inauguracyjne Rady...

Spotkanie inauguracyjne Rady do spraw Polityki Senioralnej

18-02-2013

Spotkanie inauguracyjne Rady ds. Polityki Senioralnej odbyło się 18 lutego 2013 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie otworzył Minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

 

W ubiegłym roku został przyjęty przez Radę Ministrów Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013 (Program ASOS). Program obejmuje dwa komponenty: krótkoterminowy i długoterminowy. Komponent krótkoterminowy  - konkursowy - Programu polega na realizacji zadań publicznych  w drodze otwartego konkursu ofert, przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego. Natomiast komponent długoterminowy zakłada opracowanie - we współpracy z innymi resortami i urzędami centralnymi, samorządem terytorialnym, organizacjami obywatelskimi oraz środowiskami naukowymi i eksperckimi – założeń długofalowej polityki senioralnej. Rada do spraw Polityki Senioralnej ma być gremium, które ułatwi tworzenie długofalowej polityki senioralnej państwa w formule partycypacyjnej.

 

- Przygotowując długofalową politykę senioralną nie chcemy ograniczać się do przesyłania gotowych propozycji do konsultacji – powiedział Minister Kosiniak-Kamysz. – Chcemy jak najszerszej partycypacji od samego początku jej budowania. I stąd pomysł powołania tej Rady. Tylko tak uda się nam sformułować politykę Polski skuteczną wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa. Mam nadzieję również, że Rada stanie się fundamentem przyszłego Parlamentu Seniorów, a także będzie znaczącym partnerem współpracy międzynarodowej w UE tym obszarze.

 

Na spotkaniu inauguracyjnym Marzena Breza, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej MPiPS, przedstawiła główne obszary tematyczne i harmonogram prac Rady. Poseł Michał Szczerba, przewodniczący parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku zreferował inicjatywę utworzenia Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Prof. B. Samoliński, przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia, przedstawił opracowanie: „Biała Księga na temat Zdrowego Starzenia”.

 

Rada zapoznała się także z realizacją Programu ASOS oraz wysłuchała wystąpienia Krystyny Lewkowicz, prezesa Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

Wśród uczestników spotkania inauguracyjnego znaleźli się przedstawiciele:

  • urzędów centralnych;
  • instytucji samorządowych;
  • pracodawców, związków zawodowych;
  • uczelni, organizacji trzeciego sektora, w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-07-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: