submenu
content

W MPiPS powstał Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

26-06-2012

W MPiPS powstał Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. jego Projekt Programu został 22 czerwca 2012 r. opublikowany w BIP MPiPS (http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-programow-i-inne/rzadowy-program-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-20122013/) i skierowany do uzgodnień zewnętrznych.

 

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program ten ma umożliwić zagospodarowanie potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, dla pełnienia przez nich ról społecznych w życiu publicznym. Ważne jest również uwzględnienie w działaniach ograniczeń wynikających z barier funkcjonalnych, na które narażone mogą być osoby starsze.

 

Cel główny Programu będzie realizowany przez:

 • zwiększenie oferty edukacyjnej dla osób starszych (np. na Uniwersytetach Trzeciego Wieku) – większa liczba słuchaczy, zwiększanie różnorodności tematycznej oferty edukacyjnej;
 • poprawę jakości kształcenia osób starszych;
 • tworzenie warunków dla rozwoju oferty edukacyjno-kulturalnej oraz integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej;
 • rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, w tym udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej. Ponadto ważne są tu działania na rzecz samopomocy oraz samoorganizacji;
 • zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości usług społecznych w sferze sportu rekreacji i kultury.

 

W pierwszym okresie realizacji Programu (lata 2012-2013) zakłada się:

 • dofinansowanie rozwoju oraz powstania nowej oferty edukacyjnej dla osób starszych, w ramach już istniejących organizacji (np. w formie UTW, innych organizacji pozarządowych);
 • wsparcie tworzenia nowych UTW oraz filii UTW (działających przy uczelniach wyższych) na terenach defaworyzowanych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury oświatowo-kulturalnej,
 • zwiększenie dostępu do zajęć edukacyjnych dla osób starszych;
 • dofinansowanie innych form aktywności społecznej osób starszych;
 • zwiększenie oferty oraz podniesienie jakości usług społecznych dla osób starszych, w tym dostosowanie tej oferty odpowiednio do potrzeb i możliwości starszych osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej
   

Aktywność społeczna osób starszych często skupia się wokół inicjatyw lokalnych. Ważne jest zwiększanie wymiaru zaangażowania społecznego osób starszych, w tym niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, poprzez włączenie w różne formy edukacji, oraz współpracy międzypokoleniowej.

 

Problem finansowania tych działań – brak ścisłego obowiązku kierowania oferty np. edukacyjno-kulturalnej do osób starszych przez samorządy w praktyce powoduje, iż ich dostępność zależy od oferty generowanej przez lokalne instytucje i organizacje pozarządowe.

Program służy wsparciu ofert organizacji, instytucji działających na rzecz osób starszych, w tym niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz ścisłej współpracy z jednostkami samorządowymi (placówki oświatowo-kulturalne). Współpraca międzysektorowa na poziomie lokalnym może istotnie zwiększyć efektywność podejmowanych działań na rzecz aktywności społecznej osób starszych.

 

Koszt programu w latach 2012-2013 wyniesie 60 mln zł.

 

Podmiotami uprawnionymi do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 • podmioty określone w art. 3 ust. 3, w tym:

- kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie120 (w art. 3 ust. 3 pkt 1)

- spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie o spółdzielniach socjalnych (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych);

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest realizacja projektów we współpracy z uczelniami wyższymi zarówno publicznymi jak i niepublicznymi lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich jednostkami organizacyjnymi (szkołami publicznymi, samorządowymi instytucjami kultury lub bibliotekami publicznymi) prowadzącymi działania w formule Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosi konkursy, będzie akceptować przesłane wnioski (ocena formalna i merytoryczna), przygotuje umowy z beneficjentami, skontroluje sprawozdania, zrealizuje Program (umowy zlecenia) i sporządzi sprawozdanie zbiorcze z realizacji Programu.

 

Terminy składania wniosków konkursowych zostaną ogłoszone po przyjęciu Programu przez Radę Ministrów.

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-06-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: